Fundacja Monumentis

ocalamy jak największą liczbę miejsc ważnych dla historii Polski. Poznaj nas.

Fundacja Monumentis

ocalamy jak największą liczbę miejsc ważnych dla historii Polski. Poznaj nas.
O FUNDACJI

Wspieramy i rozwijamy

Fundacja Monumentis to niedawno powstała organizacja pozarządowa działająca przy Pałacu w Czemiernikach Palazzo in Fortezza. Ważną i obowiązkową rzeczą jest ratowanie, istniejących jeszcze w krajobrazie polskich wsi i miast, niezwykłych zabytków: dworków, pałaców i innych budynków, będących częścią naszej kultury.
Jest to szczególnie istotne dla następnych pokoleń, bowiem każdy ocalony fragment wzbogaca nasze dziedzictwo narodowe.
Fundacja powstała głównie w celu uwrażliwienia osób prywatnych,
firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania polskiej kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz sprawowania nad nimi pieczy.

Organizacja prowadzi działania na terenie całej Polski, a w szczególności województwa lubelskiego, współpracując z samorządami lokalnymi i osobami prywatnymi, zmierzając do pełnej rewitalizacji możliwie najliczniejszej liczby obiektów zabytkowych w celu przywrócenia ich dawnej świetności oraz stworzenia w nich funkcji społecznie użytecznych.

Przez wieki zmieniały się zasady odnawiania zabytków. Muszą być one odrestaurowane lub odbudowane tak, aby przywrócić ich pierwotny charakter. Jednakże powoduje to, że możliwe, a nawet konieczne staje się wydobycie z zabytkowych obiektów ich najlepszych cech, często niespotykanych w dzisiejszym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Dawne obiekty po odbudowaniu lub renowacji stają się przede wszystkim bardziej przystępne dla użytkowników i gości, a także zostają wyeksponowane ich najciekawsze właściwości.

Wszelkie działania Fundacji Monumentis realizowane są i będą z zachowaniem obowiązujących przepisów i rozporządzeń, a między innymi zamieszczonego poniżej na stronie Statutu.

CELE FUNDACJI

Głównym celem fundacji Monumentis jest ocalenie jak największej liczby miejsc ważnych dla historii Polski, a wszystko dzięki sprawowaniu pieczy nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, takimi jak: dwory, pałace, zabytkowe kompleksy parkowe, rezydencje, a także dzięki działaniom ruralistycznym w szeroko pojmowanym zakresie.

Ponadto równorzędnym celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja Monumentis w swoich działaniach obrała sobie także za cel pielęgnowanie polskości, wartości patriotycznych, obywatelskich, narodowych i historycznych. Dba o poszanowanie dziedzictwa naturalnego i ochrony środowiska, a także o kultywowanie tradycji i kultury ludowej, w tym zachowania również tradycji kulinarnych.

Organizacji zależy na rewitalizacji, a jednocześnie na przeciwdziałaniu degradacji oraz na wzmacnianiu kultury i tożsamości lokalnej. Chętnie organizuje wydarzenia, mające na celu wspieranie rozwoju regionalnego, ale i nie tylko, bo podejmuje współpracę między regionami i stara się umacniać więzi społeczne na przestrzeni całej Polski i poza jej granicami.

FESTIWAL CZEMIERNIKI
 • Wszystkie
 • 2015
WOLONTARIAT

Ta forma współpracy z nami przyniesie Ci przede wszystkim możliwość samorozwoju, odnalezienia pasji w kształtowaniu otaczającej rzeczywistości, na którą masz realny wpływ, a także poznanie ludzi, dla których przestrzeń może mieć zupełnie nowe, niepowtarzalne znaczenie: gdzie budynki to nie tylko budowle, a parki to nie tylko wypełniająca zieleń.
Jeśli jesteś osoba kreatywną, chcesz działać, masz energię, inicjatywę i pomysł na współpracę, wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do naszego zespołu!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, stąd nasze staranie, by gromadzić wokół siebie ludzi gotowych poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie pro bono. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w WOLONTARIAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza
 Zezwalam na wykorzystanie moich danych osobowych w celu rejestracji do wolontariatu
captcha

STATUT

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI MONUMENTIS

Sporządzony dnia 22 lutego 2016 r. w Czemiernikach

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Fundacja Monumentis (zwana dalej Fundacją) ustanowiona została oświadczeniem Fundatora Małgorzaty Jabłońskiej o ustanowieniu Fundacji, sporządzonym w formie Aktu notarialnego przed notariuszem Wiesławem Kowalczykiem w Kancelarii Notarialnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Dąbrowskiego 1A za Repertorium nr 305/2016 .
 2. Działalność Fundacji opiera się o przepisy prawa polskiego oraz o postanowienia niniejszego statutu.
 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czemierniki.
 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie jej działania.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 7. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 • 2 Cele i działanie fundacji

 

 1. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Naczelnym celem działania Fundacji jest ochrona i opieka nad obiektami o charakterze historycznym, zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, w tym ochrona i opieka nad: dworami, pałacami, zabytkowymi kompleksami parkowymi, założeniami krajobrazowymi, rezydencjami, a także założeniami ruralistycznymi. Ponadto równorzędnym celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz:
  1. kultury, dziedzictwa narodowego i upowszechniania równego dostępu do dóbr kultury;
  2. pielęgnowania polskości, wartości patriotycznych, obywatelskich, narodowych i historycznych;
  3. upowszechniania wartości stojących u podstaw integracji europejskiej i tolerancji narodowościowej i kulturowej;
  4. kultywowania wartości artystycznych, walorów estetycznych i piękna;
  5. przeciwdziałania degradacji i promowania rewitalizacji;
  6. wzmacniania kultury i tożsamości lokalnej i regionalnej oraz wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego, a także współpracy między regionami; umacniania więzi społecznych i zaufania społecznego;
  7. poszanowania dziedzictwa naturalnego i ochrony środowiska, a także zasady zrównoważonego rozwoju;
  8. krzewienia sportu, kultury fizycznej i turystyki;
  9. tradycji i kultury ludowej, w tym zachowania tradycji kulinarnych;
  10. wspierania rozwoju technologicznego, w tym w zakresie sposobów inwentaryzacji, badania, zabezpieczania, restauracji i rewitalizacji zabytków;
  11. aktywizacji młodzieży i lokalnej działalności społecznej, a także organizacji i promocji wolontariatu;

(“Cele”).

 1. Fundacja realizuje Cele poprzez:
 2. podejmowanie działań służących ochronie zabytków ruchomych i nieruchomych i opiece nad nimi, w szczególności poprzez: nabywanie odpowiedniego tytułu prawnego do nich, prowadzenie prac przygotowawczych, opracowywanie studiów wykonalności, analiz, koncepcji i projektów; uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń; wykonywanie prac restauratorskich, rewitalizacyjnych, modernizacyjnych i budowlanych, a także badań i prac archeologicznych;
 3. udostępnianie społeczeństwu obiektów historycznych i zabytków;
 4. organizację niedochodowych wystaw, wernisaży, ekspozycji;
 5. organizację niedochodowych koncertów, festiwali, dni otwartych, imprez plenerowych, turniejów, gier i zabaw, pokazów, koncertów, inscenizacji i rekonstrukcji historycznych (w tym bitewnych), występów i innych wydarzeń zbliżonych;
 6. ustanawianie tytułów, odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień i przyznawanie ich podmiotom zasłużonym dla Fundacji lub jej Celów;
 7. skupianie wokół Celów Fundacji twórców, artystów, uczonych, działaczy, specjalistów, pasjonatów i sympatyków oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu działań związanych z realizacją Celów;
 8. popularyzowanie idei i wpieranie inicjatyw związanych z propagowaniem Celów, w tym popularyzację wiedzy historycznej i kultury;
 9. informowanie o problemach związanych z Celami, oraz upowszechnianie najnowszych sposobów ich rozwiązywania, w szczególności przyjętych w ramach Unii Europejskiej, a także rzecznictwo interesów;
 10. wspieranie przedsiębiorców, których przedmiot działalności ma cel zbliżony do Celów Fundacji lub pośredniczenie w kontaktach między nimi;
 11. skupianie wokół Celów Fundacji organizacji kulturalnych, gospodarczych, proekologicznych, międzynarodowych i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji, których przedmiot działania jest zgodny z Celami Fundacji;
 12. inicjowanie, prowadzenie i organizowanie edukacji w zakresie Celów Fundacji lub pomoc i wspieranie w organizowaniu tej edukacji ;organizowanie i prowadzenie niedochodowych: akcji i kampanii społecznych,
 13. organizowanie niedochodowych: wykładów, wystąpień, konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, paneli dyskusyjnych i innych form przekazywania wiedzy i kształcenia;
 14. inicjowanie i organizowanie przekazów medialnych dotyczących Celów Fundacji, w różnych formach, w szczególności: artykułów prasowych, audycji, reportaży i materiałów filmowych, stron internetowych, blogów, portali społecznościowych;
 15. prowadzenie niedochodowej działalności: wydawniczej, poligraficznej i reprodukcyjnej dotyczącej: książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów itp. w wersjach drukowanych, elektronicznych i innych, a także prowadzenie dystrybucji tych wydawnictw;
 16. przyznawanie stypendiów, w tym dla podmiotów działających na rzecz Celów Fundacji;
 17. podejmowanie inicjatyw w zakresie uchwalenia lub przyjęcia oraz udział w konsultacjach aktów prawnych, regionalnych programów operacyjnych, strategii i planów rozwoju oraz innych dokumentów programowych lub strategicznych, odnoszących się do Celów Fundacji;
 18. udział w postępowaniach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych, wynikających z prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z innych, pokrewnych regulacji prawnych;
 19. organizowanie działalności charytatywnej,
 20. utrzymywanie kontaktów z Polakami i Polonią za granicą;
 21. wyposażanie zabytków nieruchomych w mienie ruchome podnoszące ich walory zabytkowe i historyczne, a także prowadzenie w odniesieniu do nich działań restauratorskich i rewitalizacyjnych;
 22. wytwarzanie lub nabywanie replik przedmiotów historycznych, w tym uzbrojenia, oręża, oporządzenia jeździeckiego, zbroi, strojów, rękodzieła, maszyn i narzędzi, instrumentów muzycznych, pojazdów i łodzi.
 23. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na podstawie uchwały Zarządu Fundacji określającej zakres tej działalności.

 

 • 3 Współpraca

 

 1. Dla osiągnięcia Celów, Fundacja może współpracować ze wszystkimi podmiotami, o ile współpraca ta przyczyni się do realizacji Celów Fundacji, w szczególności z krajowymi i zagranicznymi:
 1. instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej,
 2. instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 3. podmiotami mającymi wpływ na prowadzenie polityki państwa,
 4. władzami miast, gmin, powiatów i województw,
 5. centrami edukacji, placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
 6. przedsiębiorcami,
 7. innymi organizacjami pozarządowymi, w tym innymi fundacjami, stowarzyszeniami,
 8. organizacjami polonijnymi,
 9. lokalnymi grupami działania,
 10. uczelniami wyższymi,
 11. samorządami zawodowymi,
 12. powiązaniami kooperacyjnymi i klastrami;
 13. instytucjami działającymi w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
 1. Dopuszcza się zatrudnianie przez Fundację pracowników, zawieranie umów o cywilnoprawnych ze współpracownikami, jak również korzystanie z pracy wolontariuszy.

 

 • 4 Majątek Fundacji

 

 1. Na realizację powyższych celów, Fundator przeznacza kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), która to kwota stanowi fundusz założycielski Fundacji.
 1. Z powyższej kwoty, Fundator przeznacza kwotę 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.
 1. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i wszelkie inne aktywa nabyte przed Fundację lub jej przekazane w formie:
 1. darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne podmioty;
 2. subwencji i dotacji instytucji, osób prawnych i fizycznych;
 3. pożytków i dochodów z praw i z majątku nieruchomego i ruchomego, należącego do Fundacji;
 4. przychodów ze zbiórek publicznych;
 5. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Fundacja przeznacza uzyskane dochody na cele statutowe lub na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze, a także tworzyć spółki lub nabywać w nich udziały, jak również wnosić do nich majątek Fundacji lub w inny sposób wyposażać w kapitał.
 3. Podmioty dokonujące darowizn, zapisów lub innych przysporzeń na rzecz Fundacji mogą zastrzec, na jaki cel działalności statutowej środki te powinny zostać spożytkowane. W przypadku braku takiego zastrzeżenia – Zarząd Fundacji może spożytkować uzyskane środki w sposób przez siebie określony.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub też o jego odrzuceniu.
 5. Fundacja może:
 1. realizować projekty finansowane ze środków krajowych lub zagranicznych: prywatnych lub publicznych: unijnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub innych instytucji publicznych,
 2. zawierać umowy pożyczek, kredytów, w tym inwestycyjnych lub inne umowy służące zapewnieniu jej środków finansowych,
 3. nabywać nieruchomości lub w inny sposób nabywać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, użytkowanie),
 4. dokonywać zbycia jej majątku, o ile środki w ten sposób pozyskane zostaną przeznaczone na cele statutowe lub na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 

 • 5 Działalność gospodarcza

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. W celu rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności winna zostać podjęta stosowna uchwała Zarządu Fundacji oraz niezbędna jest zmiana statutu poprzez określenie rodzaju tej działalności. Winien zostać również dokonany stosowny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Zakres ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację zostanie określony przez Zarząd Fundacji, z uwzględnieniem jej rozmiarów, służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio lub w formie organizacyjnie wyodrębnionej, przez odpowiednie jednostki organizacyjne Fundacji. Zakres działania takiej jednostki, jej strukturę, regulamin, oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia personelu jednostki ustala Zarząd Fundacji.
 5. O ile prowadzenie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania stosownych pozwoleń lub koncesji, rozpoczęcie tej działalności będzie możliwe dopiero po ich uzyskaniu.

 

 • 6 Zarząd Fundacji

 

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji może tworzyć inne jednostki organizacyjne, w tym terenowe, działające w ramach Fundacji takie jak: oddziały, zakłady, biura, filie, a także: rady, komisje, komitety, zespoły ekspertów, ciała doradcze, niebędące jednak organami Fundacji w rozumieniu niniejszego statutu.
 3. Zarząd prowadzi działalność Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania;
 2. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
 3. zarząd majątkiem Fundacji;
 4. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 5. przyjmowanie, bądź odrzucanie spadków, darowizn, zapisów, dotacji i subwencji;
 6. powoływanie i odwoływanie oddziałów, zakładów, biur, filii i komitetów doradczych;
 7. składanie corocznego sprawozdania właściwemu ministrowi;
 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes Fundacji.
 2. Fundator na pierwszego Prezesa Fundacji powołuje Beatę Myszkowiec.
 3. Fundator powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub ubezwłasnowolnienia Fundatora, jego uprawnienia, o których mowa w Statucie przechodzą na Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienia lub złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu, jego funkcję obejmuje automatycznie ten Członek Zarządu, który najdłużej pełni swoją funkcję. W przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienia lub złożenia rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
 6. Oświadczenia woli są mogą być składane przez:
 1. Prezesa Zarządu – jednoosobowo;
 2. Członków Zarządu – co najmniej dwóch działających łącznie;
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 2. Decyzja o zaciągnięciu zobowiązań przez Fundację na kwotę wyższą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 Członków Zarządu.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
 1. odwołania Członka Zarządu przez Fundatora;
 2. utraty zdolności do czynności prawnych przez Członka Zarządu;
 3. ubezwłasnowolnienia Członka Zarządu;
 4. śmierci Członka Zarządu.
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać zawarta jedynie przez Prezesa Zarządu lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu.
 3. Wynagrodzenia dla pracowników i Członków Zarządu wypłacane są ze środków Fundacji.

 

 • 7 Zmiana statutu

 

 1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator, lub w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 8 – Zarząd Fundacji.

 

 • 8 Połączenie z inną fundacją

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich Celów, na warunkach określonych umową obu fundacji.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie Cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji.

 

 

 • 9 Likwidacja Fundacji

 

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celów, dla jakich została powołana, lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwała powinna zostać podjęta przez Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu.
 3. Zarząd ustanawia likwidatorów Fundacji. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu.
 4. Środki finansowe i majątek Fundacji pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą zostać przekazane na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.”

 

 

______________________________

    Fundator Małgorzata Jabłońska

ROZWIŃ
WPŁATY / DAROWIZNY

WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA

 

Problematyka, formy działań i wartości fundacji są Ci bliskie ? Chciałbyś/chciałabyś pomóc ? Możesz tego dokonać także poprzez wpłaty na nr konta.

 
30 8046 1025 2002 0300 4767 0001
w BS w Radzyniu Podlaskim o/Czemierniki

KONTAKT
[phone* your-phone placeholder "nr telefonu"]
captcha
×
 
TOP